KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
Data dodania: 2018-05-25 21:18:18

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje dotyczące tego procesu przedstawione zostały poniżej. Tym samym zostaje spełniony wobec Państwa obowiązek informacyjny wynikający z RODO.

Administrator danych osobowych
Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Centrum Przedsiębiorczości CP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Spółką) z siedzibą w Woli (43-225), ul. Kopalniana 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000479385 kapitał zakładowy 1.598.400,00 zł REGON: 276581253, NIP: 6381522246
Inspektor Ochrony Danych
W celu realizacji swoich prawa możecie się Państwo skontaktować z wyznaczoną przez Spółkę osobą poprzez email : sekretariat@cpsa.com.pl, telefonicznie pod numerem 032-211 91 77 lub listownie na wskazany powyżej adres
Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane przetwarzane są:
• w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania z Państwa strony chęcią zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
• w celu wykonania nałożonych na Spółkę obowiązków na podstawie zawartej z Państwem umowy zlecenia, o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
• w celu świadczenia na Państwa rzecz doraźnej pomocy ponieważ jest to niezbędne ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby ( np. odnalezienie portfela) (art. 6 ust. 1 lit d RODO)
• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes art.( 6 ust. 1 lit f RODO)
• w celu ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
• w celu badania satysfakcji klientów i oceny jakoś świadczonych usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
• Obsługi zgłoszeń które zostaną do SPółkę skierowane (np. przez email,) (art. 6 ust. 1 lit d RODO),
• Wykonanie obowiązków podatkowych jak wystawienie faktur, prowadzenie rachunkowości- wynikające z ustaw podatkowych –(art. 6 ust. 1 lit c RODO),
• Dla pracowników lub stażystów Spółki- w celu obsługi umów o pracę art. 6 ust. 1 lit c RODO)
• w celu realizacji na Państwa rzecz świadczeń w zakresie prowadzonych przez Spółkę projektów dofinansowanych oraz własnych na postawie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
• Dla naszych podopiecznych w celu możliwości realizowania różnych form wsparcia na Państwa rzecz (art. 6 ust. 1 lit c RODO)


Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Informujemy, iż jako Administrator Danych Osobowych będę przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:
• Podstawowe dane takie jak … (np. imię i nazwisko)
• Dane identyfikacyjne (np. PESEL)
• Dane dotyczące lokalizacji
• Elektroniczne dane indentyfikacyjne
• Zobowiązania i wydatki
• Transakcje finansowe
• Zawarte umowy
• Szczegóły osobiste
• Nałogi
• Styl życia
• Kontakty
• Stan posiadania
• Zatrudnienie
• Medycyna pracy
• Wynagrodzenia
• Wizerunek
• Nagrania wideo
• Nagrania dźwięku
• Nagrania z monitoringu
• Inne dane jakie mogą powstać podczas realizacji form wsparcia na Państwa rzecz w zależności od specyfiki prowadzonego projektu
• W przypadku pracowników dodatkowo:
• a imienia (imion) i nazwiska,
• imion rodziców,
• daty urodzenia,
• miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji),
• wykształcenia,
• przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
• innych danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w pra¬wie pracy (np. prawo do świadczeń z ZFŚS, do dni wolnych z tytułu opieki nad dziećmi),
• numeru PESEL,
• innych danych, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów (np. numer NIP).
Odbiorcy Danych Osobowych
Dane będę przekazywane podwykonawcom, w tym biuro rachunkowemu, informatykom oraz podmiotom w ramach prowadzonych spraw w Państwa interesie.

Gdybyście Państwo chcieli poznać dokładna listę podmiotów jakim powierzyliśmy przetwarzanie danych prosimy kontakt poprzez jeden ze wskazanych powyżej sposobów kontaktu.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Okres przetwarzania danych osobowych
• Państwa dane przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy będą przetwarzane do końca okresu w jakim przedawniać się będą potencjalne roszczenia wynikające z umowy
• Państwa dane przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego na podstawie udzielonej zgody, do czasu zgłoszenia sprzeciwu, cofnięcia zgody jeśli będę mógł prowadzić takie działania,
• Państwa dane przetwarzane w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowym oraz prawie pracy przez okres w jakim zobowiązany jestem zachować dane dokumenty, w tym dla celów dowodowych prowadzonych przez uprawnione podmioty oraz zapobiegania nadużycia i oszustwom;
• Państwa dane mogą być przetwarzane do celów archiwizacyjnych jeśli przepisy prawa nakładają na Spółkę taki obowiązek.

Państwa prawa
Przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem przez ze Spółkę Państwa danych osobowych to:
• Prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
• Prawo do poprawienia danych
• Prawo do usunięcia danych – zgodnie z RODO jeśli uważacie Państwo, że Państwa dane przetwarzane są bez podstawy – macie prawo do żądania ich usunięcia
• Prawo do ograniczenia przetwarzania- przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przez Spółkę sposobów przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- w związku z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f, art. 6 ust. 1 lit e-to jest przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
Art. 6 ust. 1 lit f- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
• Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu żądanie przesłania należących do Państwa danych w powszechnie używanym formacie (np. pdf. czy też csv. Proszę wskazać właściwe używane przez Państwa formaty w jakich przechowujecie dane) zarówno bezpośrednio do Państwa lub też do wskazanego przez Państwa innego podmiotu
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
• Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - Informujemy, iż w każdym czasie macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność wcześniejszego przetwarzania tychże danych z uwagi na wcześniej udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie.

Państwa prawa będą mogły być realizowane za pośrednictwem (proszę podać adres strony, nr telefonu, adres email czy też Biuro Obsługi Klienta itp.)
Proszę mieć na uwadze, iż w celu realizacji przysługujących Państwu praw niezbędne będzie zweryfikowanie Państwa tożsamości .

Wymóg lub dobrowolność podania Państwa danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
• Warunkiem zawarcia umowy- to jest dobrowolne lecz brak zgody uniemożliwia świadczenia na rzecz Państwa usług,
• Warunkiem świadczenia usług wsparcia- to jest dowolne lecz brak zgody uniemożliwia Państwa udział w projektach
• Dobrowolne w innych przypadkach gdy przepis prawa lub realizacji określonych działań nie wymaga jednoczesnego obowiązku przetwarzania Państwa danych.

Źródło danych osobowych
• Państwa dane zostały pozyskane od
• Np. innej firmy w ramach realizacji usług na rzecz tej firmy
• Publicznego profilu np. LinkedIn,
• Krajowego Rejestru Sądowego,
• Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej,
• Wskutek dobrowolnego podania przez Państwa tychże danych

Działalność jako Podmiot któremu powierzono dane osobowe
Spółka może występować jako tzw. Procesor w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych to jest w ramach realizacji poszczególnych projektów Administratorem danych osobowych będzie instytucja przekazująca dotację czy też zlecająca wykonanie określonych działań a Spółka przetwarza Państwa dane na podstawie umowy powierzeniach tychże danych.
| Wstecz |


Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl