Projekty UE w realizacji

 


Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości” w okresie od 16 sierpnia 2016r. do 15 sierpnia 2018r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:


OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy

DZIAŁANIE 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy

(działania z zakresu outplacementu) 

PODDZIAŁANIE 7.4.2 Outplacement – konkurs


CELEM PROJEKTU jest stworzenie warunków umożliwiających uzyskanie nowego zatrudnienia lub otwarcie działalności gospodarczej 50 uczestników projektu w okresie do 15.06.2018 roku.


Wartość projektu:  1 619 232,36 PLN 


Projekt skierowany jest dla:


•pracowników przedsiębiorstwa z sektora małych, średnich, dużych firm, przedsiębiorstwa przechodzącego  procesy restrukturyzacyjne, odczuwającego negatywne skutki zmiany gospodarczej, firmy znajdującej się w sytuacji kryzysowej, i zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia ( będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z pracodawcą), pracujących lub zamieszkałych na terenie powiatów: pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego

lub

•osób, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy i zamieszkują na terenie powiatów: pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego z przedsiębiorstw z sektora małych, średnich, dużych firm, przedsiębiorstwa przechodzącego  procesy restrukturyzacyjne, odczuwającego negatywne skutki zmiany gospodarczej, firmy znajdującej się w sytuacji kryzysowej.


Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 619 232,36 PLN


Projekt oferuje do wyboru jedną z dwóch ścieżek wsparcia:


W ramach Ścieżki Podjęcia Pracy uczestnik projektu otrzyma wsparcie z zakresu podniesienia swoich kwalifikacji, zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez sześciomiesięczny PŁATNY staż oraz pomoc pośrednika pracy w znalezieniu zatrudnienia. Na szkoleniach zapewniamy: stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, catering.

W ramach Ścieżki Samozatrudnienia uczestnik projektu uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotne wsparcie finansowe powyżej 20 000 zł na otwarcie działalności gospodarczej.


Planowane efekty realizacji projektu:


- 30 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu projektu

- 40 osób podejmie pracę lub będzie kontynuować zatrudnienie po opuszczeniu projektu.


REKRUTACJA DO ŚCIEŻKI PODJĘCIA PRACY


Rozpoczynamy rekrutację uczestników zainteresowanych udziałem w projekcie "Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości" do Ścieżki Podjęcia Pracy. 

      I nabór uczestników do projektu do Ścieżki Podjęcia pracy: 
      od 19 września 2016 roku do 15 listopada 2016 roku

Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać do Biura projektu: Centrum Przedsiębiorczości Sp. z .o.o. ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola w okresie od 19 września 2016 roku do 15 listopada 2016 roku. Szczegółowe informacje opisane są w Regulaminie rekrutacji. Prosimy o zapoznanie się z jego zapisami. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji SPP - obowiązuje od 01.11.2016r.

 Nieaktualny Regulamin rekrutacji SPP - obowiązuje do 31.10.2016r.

Zał. nr 1 - Kwestionariusz osobowy

Zał. nr 2 - Zaświadczenie o zwolnieniu pracownika

Zał. nr 3 - Zaświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy

Zał. nr 4 - Karta oceny formalnej kwestionariusza osobowegoREKRUTACJA DO ŚCIEŻKI SAMOZATRUDNIENIA

Rozpoczynamy rekrutację uczestników zainteresowanych udziałem w projekcie "Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości" do ŚCIEŻKI SAMOZATRUDNIENIA.
Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać do Biura projektu: Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z .o.o. ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola w okresie:
I nabór w terminie: od 14 listopada 2016 roku do 25 listopada 2016 roku. 

II nabór uzupełniający w terminie: od 12 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku.

Szczegółowe informacje opisane są w Regulaminie rekrutacji. Prosimy o zapoznanie się z 
jego zapisami. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU. 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: 

Regulamin rekrutacji

Zał. nr 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. nr 2 Oświadczenie o bierności zawodowej

Zał. nr 3 Oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania kandydata/tki

Zał. nr 4 Zaświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Zał. nr 5 Zaświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

Zał. nr 6 Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego

Zał. nr 7 Karta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego

Zał. nr 8 Notatka dokumentująca rozmowę z doradca zawodowym

Ogłoszenia dotyczące realizacji projektu:


Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia merytorycznej oceny formularzy rekrutacyjnych, pełnienia funkcji oficera dotacyjnego oraz przeprowadzenie oceny wniosków w ramach Komisji Oceny Biznes Planów 


Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia: Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu

Copyright 2000-2008 CP S.A.

Powered by imitech.pl